Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Новини
Українська | Русский | English
Головна Про управління Новини Діяльність регіональних ландшафтних парків

Новини

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

11/11/2020

 1. Замовник

        Замовником стратегічної екологічної оцінки, який відповідає за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за його виконанням, виступає управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.

 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

        Вид документу державного планування – комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки.

        Цілі програми – реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Миколаївської області, забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області,  вирішення першочергових регіональних екологічних проблем.

В ході реалізації заходів Програми планується досягти таких результатів:

- розробити Регіональний план управління відходами у Миколаївській області до 2030 року, що сприятиме якісним змінам у сфері управління відходами;

- здійснити очищення території області від непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин;

- зменшити обсяги скидів стічних вод та припинити скид забруднених стоків, що в свою чергу позитивно вплине як на стан водних об’єктів так і на стан гідробіоценозів в цілому, сприятиме відновленню природних процесів самоочищення водойм;

- знизити антропогенне навантаження на водні об’єкти через зменшення обсягів скидів забруднених стічних вод комунальними підприємствами області;

- відновити сприятливий гідрологічний та санітарний стан природних водойм, зокрема малих річок області;

- знизити техногенне навантаження на атмосферне повітря шляхом створення системи сучасного моніторингу атмосферного повітря на рівні області;

- підвищити рівень екологічної свідомості населення та привернути увагу до впливу природи на здоров’я людини;

- збільшити відсоток заповідності території області;

- здійснити заходи з розвитку регіональних ландшафтних парків, створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, розроблення регіональної екологічної мережі.

Зв'язок з іншими документами державного планування: Програма розроблена на виконання Стратегії розвитку Миколаївської області.

        3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

        Напрямки діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів, серед яких можуть бути проєкти, виконання яких  відповідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Для таких проєктів здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля.

        4. Ймовірні наслідки

        В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми для наступних складових.

        а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення:

        - атмосферне повітря, в тому числі викиди шкідливих забруднюючих речовин у атмосферне повітря та можливе погіршення його якості;

        - водні ресурси, в тому числі їх забруднення;

        - земельні ресурси, в тому числі утворення та поводження з відходами;

        - біорізноманіття;

        - наслідки для здоров’я населення області.

        б) Для територій з природоохоронним статусом:

За станом на 01.11.2020 природно-заповідний фонд Миколаївщини представлений 147 територіями, у тому числі 8 – загальнодержавного та 139 місцевого значення. Їх фактична площа становить 77,064 тис. га, що займає 3,14 % площі області. 23 території ПЗФ входять до складу інших об’єктів ПЗФ без зміни категорії.

        в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – відсутні.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні, республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми.

Ключові екологічні проблеми, які планується вирішити реалізацією заходів Програми можуть бути вирішені шляхом:

- будівництва, реконструкції споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;

- реалізації заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів,  відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок, благоустрою водойм;

- впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря;

- впровадження установок для знешкодження промислових відходів та одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва;

- забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження (перезатарювання, транспортування до місця знешкодження, утилізація, переробка чи видалення) непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів;

- реалізації заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;

- проведення заходів з встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;

- організації та здійснення заходів з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

- завершення розроблення Регіонального плану управління відходами у Миколаївської області до 2030 року;

- створення інфраструктури для системи сучасного моніторингу на рівні області.

        6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

        При здійсненні стратегічної екологічної оцінки Програми передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію.

        З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які в подальшому будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками.

        З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку  території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів.

        Проведення досліджень не передбачається.

        7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

  Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми відповідно до завдань екологічного законодавства України, які спрямовані на регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про атмосферне повітря», Законом України «Про відходи», Земельним Кодексом України, Водним Кодексом України, Лісовим Кодексом України, Кодексом України про надра та іншим спеціальним законодавством.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», встановлені такі основні принципи охорони навколишнього природного середовища:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

е) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

є) обов’язковість оцінки впливу на довкілля;

ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища;

з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище та ін, у т.ч.:

м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки.

        8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

        Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається та містить таку інформацію:

        - зміст та основні цілі документа державного планування;

        - характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення;

        - характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

        - екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування;

        - зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

        - опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому кумулятивних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

        - заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

        - опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

        - заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

        - резюме нетехнічного характеру інформації.

        9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

        Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми подаються на адресу управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації:     пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27, E-mail: ecolog@mk.gov.ua, http://ecolog.mk.gov.ua.

        Відповідальна особа: заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації – Трофімова Ірина Петрівна.

        Строк подання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу СЕО Програми становить 15 днів.

Всі новини →