Головна Про управління Новини Діяльність регіональних ландшафтних парків

Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 25 березня 2011 року № 5

            м.Миколаїв

 

 

Про затвердження Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища

та Порядку планування і використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

IV сесія шостого скликання

 

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 181, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 14 січня 2011 року № 2 «Про використання у 2010 році коштів  обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету», обласна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Положення), що додається.

 

          2. Затвердити Порядок планування і використання коштів обласного цільового   фонду   охорони   навколишнього   природного    середовища (далі – Порядок), що додається.

 

          3. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам внести зміни до положень про місцеві цільові фонди охорони навколишнього природного середовища протягом другого півріччя 2011 року.

 

          4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 24 квітня 2001 року № 11 «Про затвердження Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища».

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                         І.С. Дятлов


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 25 березня 2011 р. № 5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний цільовий фонд охорони навколишнього

природного середовища

 

1. Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною спеціального фонду обласного бюджету Миколаївської області.

2. Фонд створюється відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища”, "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 181, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища  на здоров'я  населення (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).

3. Джерелами формування Фонду є кошти, що надходять до спеціального фонду обласного бюджету від:

 частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;

 частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства  про  охорону  навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

 цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

4. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам обласних природоохоронних програм відповідно до щорічних розподілів видатків Фонду  в  установленому порядку.

5. Розподіл видатків Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого обласною радою.

6. Уповноважений орган з формування видатків Фонду - головне управління економіки облдержадміністрації.

Дорадчий орган з формування видатків Фонду - координаційна рада при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року (далі - Координаційна рада).

7. Сума перевищення планових надходжень до Фонду та не використані на кінець минулого року кошти Фонду використовуються у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

8. Головні розпорядники коштів Фонду визначаються рішенням обласної ради про обласний бюджет Миколаївської області на відповідний рік.

9. Видатки на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюються головним управлінням Державного казначейства в Миколаївській області у межах планових обсягів, затверджених рішенням обласної ради.

10. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів  Фонду, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату обласної ради                                                              В.О.Кравченко

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 25 березня 2011 р. № 5

 

ПОРЯДОК

планування і використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

Розділ І.Загальні положення  

1.1. Порядок планування і використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 181, з метою забезпечення ефективного використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) та цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я  населення.

1.2. Порядок встановлює правила планування та фінансування заходів обласних природоохоронних програм за рахунок коштів Фонду.

1.3. Ініціатори виконання природоохоронного або ресурсозберігаючого заходу (далі - ініціатори заходу) - місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, депутати рад усіх рівнів, територіальні управління, галузеві структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Розділ 2. Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів

2.1. Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюється на кожний наступний бюджетний рік відповідно до основних напрямів обласних програм природоохоронних заходів шляхом формування переліків природоохоронних заходів (далі – перелік).

2.2. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється за рахунок коштів Фонду відповідно до щорічних розподілів видатків.

2.3. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит).

2.4. Запити на визначений фінансовий рік подаються ініціаторами заходу до галузевих управлінь облдержадміністрації (відповідно до змісту заходу) до 1 червня поточного року за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.5. Ініціатори заходів несуть особисту відповідальність за достовірність і повноту наданої інформації.

Розділ 3. Порядок формування щорічного розподілу видатків Фонду

3.1. За рахунок Фонду не фінансуються заходи, які не включені до:

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147;

переліку природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з місцевих бюджетів, затвердженого розпорядженням голови облдерж-адміністрації від 12 квітня 2001 року № 244-р;

заходів, які призводять до збільшення навантаження на навколишнє середовище або негативно впливають на його стан.

3.2. Галузеві управління облдержадміністрації проводять аналіз запитів на відповідність вимогам цього Порядку, формують узагальнені подання на наступний рік за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та подають разом із запитами ініціаторів заходу та позитивними висновками щодо можливості та доцільності виконання заходу за рахунок бюджетних джерел головному управлінню економіки облдержадміністрації до 10 червня поточного року.

3.3. Галузеві управління облдержадміністрації несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у висновку, та об'єктивність відбору природоохоронних заходів, що пропонуються для внесення до проекту переліку природоохоронних заходів на відповідний рік.

3.4. Головне управління економіки облдержадміністрації готує:

на підставі інформації галузевих управлінь – проект переліку природоохоронних заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Фонду, вносить його на розгляд і погодження Координаційної ради до 20 червня поточного року.

на підставі погодженого переліку у межах очікуваного бюджетного призначення на наступний рік – проект розподілу видатків Фонду по головних розпорядниках коштів обласного бюджету в розрізі природоохоронних заходів (далі - розподіл).

Вносить на погодження постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів (далі – постійна комісія обласної ради) погоджений головою Координаційної ради проект розподілу до 1 липня поточного року. Строк розгляду та погодження постійною комісією обласної ради проекту розподілу  не повинен перевищувати  20 календарних днів.

3.5. Погоджений на засіданні постійної комісії обласної ради проект розподілу зі змінами та доповненнями до 5 серпня поточного року надається головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для формування проекту рішення обласної ради про обласний бюджет Миколаївської області на відповідний рік та розглядається обласною радою у визначеному чинним законодавством та Регламентом обласної ради порядку.

До розгляду проекту розподілу на постійних комісіях обласної ради залучаються представники державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, представники галузевих управлінь обласної державної адміністрації, які здійснюють функції головних розпорядників коштів згідно із заходами.

3.6. У разі потреби внесення змін до затвердженого обласною радою розподілу видатків Фонду головний розпорядник коштів Фонду за наявності відповідного обґрунтування вносить пропозиції уповноваженому органу.

Розділ 4. Виконання видатків Фонду

4.1. Видатки Фонду та касове виконання обласного бюджету по видатках Фонду відбувається у межах запланованих обсягів надходжень. Перевищення планових надходжень до Фонду та залучення  залишків коштів, що утворилися на початок року, використовується у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

4.2. Головні розпорядники коштів фінансуються головним управлінням Державного казначейства в Миколаївській області відповідно до затвердженого рішенням обласної ради розподілу на підставі документів, що обґрунтовують таке фінансування, – кошторисів, щомісячних планів асигнувань, договорів на виконання робіт тощо. Головні розпорядники коштів згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за їх оформлення, фінансування безпосередніх виконавців та контроль впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів.

Відповідальність за нецільове використання коштів згідно з чинним законодавством несуть виконавці природоохоронних заходів та головні розпорядники коштів в особі керівників юридичних осіб.

4.3. Залишок невикористаних на кінець поточного року коштів Фонду включається до вільного залишку бюджетних коштів на початок наступного року і використовується на проведення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів додатково до запланованих надходжень і призначень наступного року відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ 5. Звітність про виконання

5.1. Виконавці природоохоронних заходів згідно з чинним законодавством звітують про цільове використання коштів Фонду перед головним розпорядником коштів Фонду.

5.2. Головні розпорядники коштів щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають головному управлінню економіки облдержадміністрації, державному управлінню охорони навколишнього  природного середовища в Миколаївській області звіт про виконання природоохоронних заходів.

5.3. Державне управління охорони навколишнього  природного середовища в Миколаївській області аналізує ефективність впровадження повністю завершених природоохоронних заходів та подає до 15 лютого наступного року уповноваженому органу Фонду узагальнену інформацію щодо ефективності впровадження природоохоронних заходів.

5.4. Уповноважений орган Фонду на підставі звітності галузевих управлінь облдержадміністрації - головних розпорядників коштів Фонду з урахуванням інформації державного управління охорони навколишнього  природного середовища в Миколаївській області готує річний звіт про використання коштів Фонду і не пізніше ніж до 1 березня наступного за звітним року подає голові обласної ради та голові облдержадміністрації. Іншим зацікавленим органам виконавчої влади  звіт подається за запитом. 

Оприлюднення звіту на веб-сайті облдержадміністрації або на власному веб-сайті забезпечує уповноважений орган Фонду.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату обласної ради                                                              В.О.Кравченко

 

 

 


                                                                                         Додаток 1

                  до Порядку

 

ЗАПИТ НА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

1.      Назва заходу____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.      Екологічна проблема та короткий зміст заходу ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заходу (очікуваний природоохоронний ефект із зазначенням кількісних показників впливу на довкілля: зниження викидів, скидів, об’ємів розміщення відходів тощо)                  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Місце впровадження заходу (форма власності об’єкта фінансування) ________________________________________________________________________________________________________________________________

5.    Відповідність заходу пріоритетним напрямам природоохоронної діяльності (Програмі охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 – 2015 роки, іншим обласним програмам - вказати назву,  дату затвердження номер рішення та пункт програми) ______________________________________

__________________________________________________________________

6.    Перелік робіт, що передбачає захід (за видами та кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. гривень) ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7.    Прогнозний обсяг видатків на виконання заходу в повному обсязі, у тому числі можливі джерела та обсяги співфінансування заходу (з розбивкою за джерелами фінансування та роками)______________________________________

__________________________________________________________________

8.    Готовність на момент подання запиту (в абсолютних показниках та відсотках від загальної вартості)___________________________________________________

 

9.    Проект технічного завдання на виконання заходу (оформляється окремим додатком)

10.Проектно-кошторисна документація, інформація про розробника, дата затвердження,  експертна оцінка (оформляється  окремим додатком у разі наявності)

11.Заявник – інформація про ініціатора (назва організації, установи, контактні особи, телефони)___________________________________________________

__________________________________________________________________

<

  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ