Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Про управління » Положення про управління
Українська | Русский | English
Головна Про управління Повідомлення Новини

Положення про управління

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                      Розпорядження голови Миколаївської

                                                                      обласної державної адміністрації

                                                                      від 07 серпня 2018 року № 332-р

                                                                      (в редакції розпорядження голови

                                                                       Миколаївської обласної державної

                                                                       адміністрації  від 30 березня 2021 № 182-р)

 ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації 

1. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Миколаївської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові Миколаївської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству Захисту довкілля та природних ресурсів України (далі - Міндовкілля).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міндовкілля, наказами інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями управління є:

 1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

 2) здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

 3) інформування населення через засоби масової інформації та шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті управління, обласної державної адміністрації про стан навколишнього природного середовища на території області, оперативне оповіщення про виникнення екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

 5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказів Міндовкілля, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

 2) забезпечує у межах своїх повноважень захист екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) видає та анулює:

 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;

 дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

 дозволи на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду загальнодержавного значення на підставі лімітів, затверджених Міндовкілля;

 інші документи дозвільного характеру відповідно до законодавства;

 4) погоджує:

 проєкти водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

 поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;

 індивідуальні регламенти скидання стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод;

 проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;

 регіональні та місцеві схеми  формування  екологічної мережі;

 питання, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

 5) здійснює:

 розгляд, аналіз та погодження паспортів місць видалення відходів;

 розгляд, аналіз та затвердження реєстрових карт  об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

 розгляд, аналіз та реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;

 аналіз та систематизацію матеріалів паспортизації та інвентаризації відходів;

 роботу з електронним сервісом Міндовкілля «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»;

 розгляд, аналіз та реєстрацію звітів інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві для об’єктів другої та третьої групи;

 розгляд клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організацію їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання;

 державне управління, регулювання у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких,  що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

 контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання і відтворення тваринного світу;

 6) здійснює оцінку впливу на довкілля, зокрема:

 внесення та обробку даних у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відповідно до повноважень;

 забезпечення проведення громадського обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;

 видачу висновку з оцінки впливу на довкілля;

 7) забезпечує:

складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

 збирання та зберігання електронних копій реєстрових карт об’єктів утворення відходів, об’єктів оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів;

 організацію   ведення   обліку   утворення,    оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів їх паспортизації;

 складання переліку територій та об’єктів екологічної мережі;

 реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснює управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території області;

 реалізацію державної політики у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу;

 виконання   зобов'язань    за    міжнародними договорами України щодо охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів на території області;

 розроблення та виконання  регіональних  і  місцевих  схем  та програм розвитку  екологічної мережі,  проведення  необхідних  для  цього наукових досліджень;

 здійснення відповідних заходів щодо охорони рідкісних та зникаючих видів флори та фауни на території області;

 ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;

 формування інформаційних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у формі відкритих даних і здійснює їх оприлюднення;

 захист та інтероперабельність інформаційних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів з іншими інформаційними системами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси національного рівня;

 організацію природоохоронних та еколого – освітніх заходів із залученням громадськості на місцевому рівні на підтримку загальнодержавних акцій;

 підвищення рівня поінформованості населення шляхом роз’яснення через місцеві ЗМІ пріоритетів Уряду у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 8) вносить пропозиції:

  щодо затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, крім природних ресурсів місцевого  значення;

 щодо надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок, що знаходяться в межах територій та об’єктів екомережі;

 9) бере участь:

 у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища, у разі необхідності готує та подає до обласної державної адміністрації пропозиції щодо врегулювання проблемних питань;

 у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

 у підготовці пропозицій до проєктів програм екологічного розвитку території області;

 у формуванні і використанні місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі обласних бюджетів;

 у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 у межах компетенції в погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 у межах компетенції в розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

 у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

 у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 10) розробляє, подає на затвердження обласної ради регіональні екологічні програми, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

 11) готує та подає в установленому порядку Екологічний паспорт Миколаївської області;

 12) встановлює:

  умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти;

 умови скидання дренажних вод;

 13) визначає види диких  тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, та порядок  проведення  відповідних  заходів  щодо   регулювання   їх чисельності;

 14) вносить пропозиції відповідним органам місцевого

самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 15) модернізує надання адміністративних послуг в електронному вигляді у рамках впровадження електронного урядування та їх інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, надає адміністративні послуги;

 16) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями екологічних вимог у межах визначених повноважень;

 17) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

 18) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

 19) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції управління, вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації;

 20) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції управління, у визначених законодавством випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

21) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

 22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

 23) готує або бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 25) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 26) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

 27) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

28) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 29) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 30) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 31) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 32) забезпечує захист персональних даних;

 33) здійснює стратегічну екологічну оцінку;

 34) здійснює оперативне управління регіональними ландшафтними парками Миколаївської області;

 35) готує та надає  голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про призначення на посаду директорів регіональних ландшафтних парків Миколаївської області за результатами конкурсного відбору;

 36) здійснює контроль за виконанням директорами регіональних ландшафтних парків покладених на них повноважень, в тому числі, умов контрактів;

 37) здійснює у межах, встановлених законодавством, контроль за ефективністю використання і збереження майна, закріпленого за регіональними ландшафтними парками Миколаївської області;

 38) проводить щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області;

 39) бере участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області;

 40) затверджує річні фінансові плани регіональних ландшафтних парків Миколаївської області;

 41) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 6. Управління має право:

 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з екологічних питань;

 4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

  7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

На посаду начальника управління призначається особа, яка відповідає загальним вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу» та спеціальним вимогам, визначеним суб’єктом призначення.

 9. Начальник управління може мати не більше двох заступників, які очолюють структурні підрозділи управління та які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

10. Начальник управління:

 1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

 2) затверджує посадові інструкції працівників управління;

 3) розподіляє обов’язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;

 4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

 8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків  громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 11) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

 13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службо