Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Про управління » Положення про управління
Українська | Русский | English
Головна Про управління Новини

Положення про управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Миколаївської

обласної державної адміністрації

23.05.2013 № 161-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації

 

1. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Миколаївської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові Миколаївської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, рибного, мисливського господарства та полювання, лісових відносин, раціонального використання;

2) відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ);

 

3) поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи;

 

4) формування, збереження та використання екологічної мережі.

 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) видає, анулює, переоформлює та видає дублікати:

дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів другої та третьої групи;

дозволів на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, для об’єктів другої та третьої групи;

дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення;

дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

дозволів на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів   природно-заповідного  фонду;

дозволів на відстріл та вилов хижих та шкідливих тварин в  межах  територій  та  об'єктів природно-заповідного  фонду;

дозволів на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

дозволів на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду;

4) погоджує:

проекти водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

дозволи на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов’язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

умови використання водних ресурсів місцевого значення;

межі зон санітарної охорони водних об’єктів;

районним державним адміністраціям проекти лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

місця розміщення об’єктів  поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;

пропозиції користувачів мисливських угідь щодо лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

строки полювання (конкретну  дату  відкриття   та   закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня)  та  порядок  його  здійснення,  а  також  норми  добування мисливських  тварин;

подання центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику  у сфері лісового та мисливського господарства, про надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства;

пропускну спроможність мисливських господарств;

проекти  організації  та  розвитку  мисливського господарства;

регіональні та місцеві схеми  формування  екологічної мережі;

вживає заходів щодо встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

5) вирішує інші питання у галузі:

регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

регулювання водних відносин;

поводження з відходами;

охорони навколишнього природного середовища;

лісових відносин;

6) розглядає та затверджує нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами до водних об’єктів, розглядає, погоджує та подає на затвердження до обласної державної адміністрації ліміти на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ, організацій – суб’єктів господарювання та приймає рішення щодо  зупинення їх дії або анулювання та видачі дублікатів;

7) здійснює:

розгляд, аналіз та погодження паспортів місць видалення відходів;

розгляд, аналіз та затвердження реєстрових карт  об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

аналіз та систематизацію матеріалів паспортизації та інвентаризації відходів, формування бази даних з реєстрації відходів, які утворюються в області;

державне управління, регулювання у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких,  що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів;

8) організовує та проводить державну екологічну експертизу:

державних інвестиційних програм, проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку схеми галузей економіки;

проектів генеральних планів населених пунктів, схем районного планування;

документації по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах;

діючих об’єктів та комплексів, в тому числі військового та оборонного призначення, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища;

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, визначених Кабінетом Міністрів України;

документації по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу.

9) забезпечує:

складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

організацію   ведення   обліку   утворення,    оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію;

реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснює управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;

виконання   зобов'язань    за    міжнародними договорами України щодо охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів на відповідній території;

розроблення та виконання  регіональних  і  місцевих  схем  та програм   розвитку  екологічної мережі,  проведення  необхідних  для  цього наукових досліджень;

здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучення у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортних та інших технічних засобів та обладнання; заборона відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

10) вносить пропозиції щодо затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, крім природних ресурсів загальнодержавного  значення;

11) інформує населення через  засоби масової   інформації  та письмово  відповідні місцеві органи виконавчої  влади  та органи місцевого   самоврядування про розроблення схем екологічної мережі;

12) готує матеріали щодо прийняття обласною державною адміністрацією рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення;

13) приймає:

участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

14) розробляє, подає на затвердження обласної ради регіональні екологічні програми, вносить до  відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

15) встановлює максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

16) визначає:

види диких  тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, та порядок  проведення  відповідних  заходів  щодо   регулювання   їх чисельності;

за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів;

17) вносить пропозиції відповідним   органам   місцевого
самоврядування   щодо   організації    територій    та    об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

18) здійснює ведення та оновлення веб-сайта;

19) надає адміністративні послуги;

20) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

21) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

22) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

23) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

24) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

25) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

26) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

27) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

28) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30) готує або бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

34) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

35) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

36) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

37) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

38) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

40) забезпечує захист персональних даних;

41) здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

6. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із Міністерством екології та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) затверджує посадові інструкції працівників управління;

3) розподіляє обов’язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Миколаївській області;

12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

10. Для виконання поставлених перед управлінням завдань у встановленому законодавством порядку у його складі можуть створюватися відповідні структурні підрозділи.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії втілюються в життя наказами начальника управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією керівника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.