Арбузинський район » Доступ до публічної інформації
Українська | Русский | English
Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення


Відкриті дані

 ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію
 
1. В районній державній  адміністрації  до службової належить інформація:
1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.
2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.
 
ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Арбузинська районна державна адміністрація
 
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом та юридичним сектором апарату районної державної адміністрації (далі Відділи).
Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідних форм затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.06.2011 року №203 «Про забезпечення реалізації права на  доступ до публічної інформації».
Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
Відділи після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день  визначають належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.
Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.
У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до Відділів.
У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівників Відділів керівником апарату райдержадміністрації  (або особами, що виконують їх обов'язки).
У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до Відділів для подальшого обліку та скерування.   
У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".
Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому  вигляді.
Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання керівниками Відділів відповідь реєструється  і надсилається адресату.
Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.
Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом. 
Відділи здійснюють контроль та систематично інформують керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводять вказану інформацію до районних ЗМІ для оприлюднення.
 
Інструкція
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію
 
1.       Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2.       Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
3.       У запиті на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв'язку.
4.       У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
5.       Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту.
6.       Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 
ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію
 
1. Запит на інформацію подає фізична або юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи розпорядникові інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.
2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
5. Запит, отриманий в усній або іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою), оформляється відповідальним за доступ до публічної інформації за формою запиту на інформацію та реєструється в електронній системі обліку запитів на інформацію.
6. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 
 
 
Розпорядник інформації       ________________________________________________          
         (найменування розпорядника інформації)
 Запитувач ______________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
                          ___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_______________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
                          ___________________________________________________________  
      поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
 
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
  
 Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати
 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
 на поштову адресу     __________________________________________________ 
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
 на електронну адресу  _________________________________________________
 телефаксом                   _________________________________________________
 за телефоном                _________________________________________________
 
 
__________      ___________
 
       (дата)            (підпис)
 
До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:
 
 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
 
Для оформлення інформаційного запиту:
усно: тел.:       (05132) 3-01-05
                        (05132) 3-13-01
 
письмово: 55300,  Миколаївська обл. смт. Арбузинка, пл. Центральна 18, Райдержадміністрація
 
e-mail:  arbuzrda@ukr.net
 
 
  Розпорядження "Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:30
78Kb Скачать скачать
  Розпорядження "Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»"
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:31
52Kb Скачать скачать
  Розпорядження "Про внесення доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 20.06.11 №203 «Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації»
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:29
28Kb Скачать скачать